Charakteristika LS Loučná nad Desnou

 

Plocha lesní správy je tvořena lesním hospodářským celkem Loučná nad Desnou. Celý lesní hospodářský celek (LHC) se nachází na území Olomouckého kraje, tudíž orgánem státní správy lesů i ochrany přírody pro oblast LHC jsou Olomoucký kraj a městský úřad obce s rozšířenou působností Šumperk. Část lesní správy leží v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky. Pro tuto oblast je orgánem ochrany přírody Správa CHKO Jeseníky. LHC Loučná nad Desnou leží v přírodní lesní oblasti 28 – Předhoří Hrubého Jeseníku a 27- Hrubý Jeseník.

Katastrální plocha, kterou zaujímá obvod lesní správy je 20 823 ha, přičemž lesnatost celé oblasti dosahuje téměř 70%. Celková výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa činí 14 879 ha, z toho je 14 215 ha porostní půdy. Organizačně je lesní správa rozdělena do 8 revírů.

Klimatické poměry

Dle mapy klimatických oblastí je horská část LHC Loučná nad Desnou řazena k chladné oblasti, ostatní území patří k mírně teplé oblasti. Průměrná teplota v lednu je -2 až -7°C, v červenci 12 až 17°C. Srážkový úhrn v zimním období je 250-500 mm, ve vegetačním 400-700 mm. Počet dnů se sněhovou pokrývkou se pohybuje v rozmezí 60-160 dnů. Značné klimatické rozdíly se projevují ve vzrůstu lesa, na němž je patrný, oproti polohám s malým převýšením, pronikavý vliv klimatu (vynikající smrkové porosty v nižších a středních polohách a nízké až zakrslé porosty v polohách nejvyšších). Ve vztahu k růstu lesa je velmi příznivý celkový úhrn srážek během vegetačního období, naopak velmi zpomalující vliv na vzrůst lesa má dlouhé trvání vysoké sněhové pokrývky ve vyšších polohách.

Geomorfologické a pedologické poměry

Základní útvar zájmového území jsou rulová desenská klenba a rulavá keprnická klenba původem z algonkia. Ruly, přeměněné horniny, se v podstatě skládají z různého poměru křemene, živců a slíd. Obsah přístupných živin (K, Na, Ca, Mg) ve vztahu k dřevní produkci je střední až chudší. Rychlost zvětrávání je spíše pozvolnější.

V zájmovém území se nejvíce vyskytují půdy patřící do skupiny půd hnědých kambisolů. Nejvíce rozšířeným půdním typem poloh do 800 – 850 m.n.m. je kambizem. V nižších horských polohách 800 – 1150 m.n.m. se vytvořily kryptopodzoly – rezivé horské hnědé půdy. V nižších horských polohách s chladnějšími a vlhčími lokalizaci, a ve vyšších polohách se vyskytují podzoly. Oglejené půdy jsou jen málo zastoupeny. Nevyvinuté půdy se vyznačují balvanitými sutěmi a skalnatými výchozy, místy obsahuje značný prosyp humusu – rankery. V NPR Skřítek jsou nejvíce zastoupeny organosoly – rašelinné půdy.

Současný stav lesa

V dřevinné skladbě plošně i hmotově jednoznačně převažuje smrk (71,43% plochy porostní půdy a 74,58% zásoby). Druhou nejvíce zastoupenou dřevinou je buk (17,01% plochy porostní půdy a 14,17% zásoby). Žádná jiná dřevina již nedosahuje asi 5% plošného zastoupení, ani zásoby. V rozmezí 1 – 5% plochy porostní půdy se pohybuje ještě modřín (2,52%), javor mléč a klen (2,92%), bříza (1,53%), olše (1,38%) a lípa (1, 10%). Z porovnání současné a cílové druhové skladby vyplývá, že nad svým optimem je především smrk, naopak buk a zejména jedle cílového stavu zatím nedosahují.

Hospodářské úkoly

Současný lesní hospodářský plán byl stanoven na decennium 2016-2025 a jeho závaznými ustanoveními jsou:

Maximální celková výše těžeb: 850.000 m3
Minimální průměrný procentický podíl
melioračních a zpevňujících dřevin:
18,41 %
Minimální plošný rozsah výchovných
zásahů v porostech do 40 let věku:
4244,12 ha
Plánované zalesnění na decennium: 1010,09 ha
Ochrana přírody

V rámci CHKO Jeseníky byla na území LHC Loučná nad Desnou vyhlášena zvláště chráněná území (ZCHÚ). Jedná se o tato ZCHÚ: NPR Praděd, NPR Rašeliniště Skřítek, NPR Šerák – Keprník, PR Bučina pod Františkovou myslivnou, PR Břidličná, PR Přemyslovské sedlo, PP Slatě, PP Smrčina, PP Zadní Hutisko. Tato území jsou zařazena do kategorie lesů zvláštního určení s odlišným způsobem hospodaření. Problematiku hospodaření ve ZCHÚ řeší příslušné plány péče o tato území.

Informační leták (pdf)